Opći uvjeti putovanja

Opće odredbe

Ovi Opći uvjeti poslovanja (dalje u tekstu: Opći uvjeti) sastavni su dio Ugovora o putovanju u paket-aranžmanu (dalje u tekstu: Ugovor) sklopljenog između Agencije kao organizatora putovanja s jedne strane i Ugovaratelja putovanja (dalje u tekstu: Ugovaratelj) s druge strane. Uz ove Opće uvjete, sastavni dio Ugovora čini i Program putovanja u paket-aranžmanu (dalje u tekstu: Program putovanja). Kada je to Ugovorom i/ili Programom putovanja naznačeno, sastavni dio Ugovora, uz ove Opće uvjete, čine i Posebni uvjeti poslovanja (dalje u tekstu: Posebni uvjeti).
U slučaju da je Ugovorom i/ili Programom putovanja i/ili Posebnim uvjetima, a u vezi bilo koje od točaka ovih Općih uvjeta određeno drugačije, vrijedi redom ono određeno Ugovorom, potom Programom putovanja, zatim Posebnim uvjetima te najzad Općim uvjetima.
Ovi Opći uvjeti vrijede samo za paket-aranžmane u kojima je Agencija organizator. Stoga se ovi Opći uvjeti ne primjenjuju u slučaju da Agencija posreduje i/ili prodaje usluge drugih turističkih agencija. U slučaju da Agencija posreduje i/ili prodaje usluge drugih turističkih agencija, u Ugovoru će biti naznačen odgovorni organizator putovanja te će se primjenjivati opći uvjeti tog organizatora a koje će Agencija učiniti dostupnima Ugovaratelju. Smatra se da se primjenjuju Opći uvjeti Agencije ako u Ugovoru nije drugačije određeno.
Izrazi koji se koriste u ovim Općim uvjetima, a imaju rodno značenje odnose se jednako na ženski i muški rod. Ujedno, svi izrazi koji se koriste u ovim Općim uvjetima primjenjuju se na oblike u jednini kao i u množini tih izraza. Značenje pojedinih izraza kako su određeni ovim Općim uvjetima, primjenjuje se i kada se ti izrazi koriste u drugim dokumentima i/ili ispravama Agencije, osim ako u tim dokumentima i/ili ispravama nije drugačije određeno.

Definicije i značenje osnovnih pojmova

Pojedini pojmovi u smislu ovih Općih uvjeta imaju sljedeće značenje:
„Agencija“ znači turistička agencija DORADO TOURS d.o.o., sa sjedištem na adresi Zrinsko Frankopanska 30, 23 000 Zadar, Hrvatska,  upisana u sudskom registru Trgovačkog suda u Zadru pod MBS: 110121862, OIB: 67134168851.
„Zakon i/ili ZPUT“ znači Zakon o pružanju usluga u turizmu ( NN 130/17, 25/19, 98/19, 42/20, 70/21) a sa svim njegovim potencijalnim izmjenama i dopunama u budućnosti.
„Program putovanja“ znači dokument koji čini sastavni dio Ugovora a koji sadrži predugovorne informacije za paket-aranžmane, posebno iz čl. 29. st. 1. t. a), c), d), e) i g) Zakona. Uz navedene, Program putovanja može sadržavati i druge informacije koje Agencija smatra korisnim.
„Ugovaratelj“ znači svaki subjekt koji želi sklopiti i/ili je sklopio Ugovor s Agencijom u svoju korist i/ili u korist jednog i/ili više Putnika
„Putnik“ znači svaka osoba koja temeljem sklopljenog Ugovora ostvaruje pravo putovanja iz tog ugovora.
„Opći uvjeti“ označavaju ove Opće uvjete a znače skup unaprijed propisanih uvjeta poslovanja koji se primjenjuju na paket-aranžmane Agencije
„Posebni uvjeti“ znači skup unaprijed propisanih uvjeta poslovanja koji se, uz Opće uvjete, primjenjuju na paket-aranžmane Agencije a vezano za putovanja u pojedine destinacije i/ili pojedinu vrstu putovanja i to kada je njihova primjena unaprijed naznačena Programom putovanja i/ili Ugovorom
Danom dostave/primitka bilo kakve obavijesti/informacije koju treba zaprimiti Agencija smatra se isključivo onaj dan kada Agencija pisanim putem ili korištenjem drugih sredstava koja imaju karakter trajnog nosača podataka, zaprimi obavijest/informaciju. Ako Ugovaratelj dostavu obavijesti/informacije vrši posredstvom pošte, pismeno je potrebno dostaviti preporučenom poštom s povratnicom.
Izrazi koji se koriste u ovim Općim uvjetima imaju značenje utvrđeno Zakonom i/ili se tumače u skladu sa Zakonom, osim ako ovim Općim uvjetima nije izričito određeno drugačije.

Program putovanja

Sadržaj programa Agencija će ostvariti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju izvanrednih okolnosti (npr., no ne i isključivo, rat, nemiri, štrajkovi, terorističke aktivnosti, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, prometne nezgode, iznenadni i neuobičajeni zastoji u prometu, intervencije nadležnih vlasti, situacije koje su izvan kontrole Agencije, poremećaji u rasporedu i kašnjenja prijevoznih sredstava, vremenske neprilike, epidemije, pandemije i sl.). Iznimno, pojedine destinacije zahtijevaju prilagodbe i improvizacije na terenu, stoga se Program putovanja pri izvedbi može razlikovati od objavljenog.
Ako nije drugačije određeno, svi uvjeti naznačeni u Programu putovanja a koji se tiču propisa o putnim ispravama, viza, deviznih, graničnih, carinskih i zdravstvenih propisa i sl. isključivo vrijede za hrvatske državljane. Državljani drugih država imaju pravo putovati s Agencijom, uz uvjete koji su, obzirom na njihovo državljanstvo, propisani od strane država polazišta, tranzita i odredišta. Prije prijave za rezervaciju paket-aranžmana, strani državljani dužni su provjeriti sve uvjete putovanja.

Obveze organizatora putovanja

Organizator putovanja jamči provedbu programa prema opisu u ponudi. Sadržaja aranžmana organizator će u potpunosti ostvariti na opisan način, osim u slučaju više sile (rat, nemiri,štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode i dr.). Organizator je obvezan brinuti o pravima i interesima putnika. Organizator je dužan putniku pružiti sve navedene usluge iz ponude i odgovara putniku zbog možebitnog neizvršenja usluga. Organizator isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom.

Obveze putnika

Putnik je dužan podmiriti troškove putovanja u skladu sa Uvjetima i ponudom. Putnik je dužan brinuti se o osvojim osobnim stvarima te da njegovi dokumenti, eventualne vize i osobna prtljaga ispunjava uvjete predviđene graničnim i carinskim, zdravstvenim i drugim propisima svih država u kojima se boravi ili kroz koje se prolazi. U slučaju nepoštivanja svih obveza putnik sam odgovara za nastale posljedice. Putnik je dužan u skladu sa Zakonom izjaviti želi li za navedeno putovanje dogovoriti PUTNO OSIGURANJE.

Putno osiguranje

Prema Zakonu o pružanju usluga u turizmu organizator putovanja mora svim putnicima koji putuju izvan RH, uz nadoplatu, ponuditi zdravstveno osiguranje koje pokriva sve troškove liječenja i sve ostale troškove nastale uslijed bolesti ili ozljede na putu (do osiguranjem ugovorenog iznosa).
Zdravstveno osiguranje je dragovoljno dodatno osiguranje tijekom puta i boravka u inozemstvu. Dužnost putnika je da na vrijeme dostavi tražene podatke i izvrši uplatu. Organizator putovanja će na posebnom obrascu ponuditi ZDRAVSTVENO PUTNO OSIGURANJE, osiguranje od nesretnog slučaja, osiguranje od gubitka prtljage i osiguranje od rizika odustajanja od planiranog putovanja. Prema Zakonu o pružanju usluga u turizmu organizator je sklopio Ugovor o osiguranju jamčevine za turističke paket aranžmane, osiguranje od posljedica nezgoda te polica osiguranja od odgovornosti sa EUROHERC OSIGURANJEM dana 5.12.2023.

Potreban broj putnika u grupi

Za sve programe napravljena je kalkulacija cijene na osnovi 40 plaćenih mjesta u autobusu. Ukoliko grupa nema dovoljno putnika nadoplaćuje za prazna mjesta u autobusu do kalkuliranog broja.

Odustajanje od putovanja

U slučaju odustajanja POJEDINCA od putovanja agencija ima pravo zadržati naknadu za sve troškove koje je imala do trenutka odustajanja BEZ OBZIRA na razlog odustajanja.

 • odmah nakon potpisivanja ugovora i prihvaćanja putovanja 30% od ukupne cijene putovanja
 • 59-30 dana prije putovanja…………….50% od pune cijene putovanja,
 • 29-20 dana prije putovanja……………..60% od pune cijene putovanja,
 • 19-3 dana prije putovanja………………..90% od pune cijene putovanja za autobusne izlete.
 • 2-0 dana prije putovanja………………..100% od pune cijene putovanja za autobusne izlete.
  100% za putovanje za avio i brodske aranžmane.

Nedolazak na putovanje bez prethodnog otkaza 100% gubitka uplate. Sva odustajanja moraju se prijaviti dolaskom ili pismenim putem u agenciji.

Cijena i sadržaj paket-aranžmana

Cijena paket-aranžmana određena je Programom putovanja i istaknuta je u Ugovoru, a uključuje usluge Agencije koje su u Programu putovanja navedene pod odjeljkom „Cijena paket-aranžmana uključuje“. Cijeni paket-aranžmana obavezno se dodaju cijene usluga pod odjeljkom „Obavezna doplata“.
Osim ako nije drugačije ugovoreno, cijena paket-aranžmana ne uključuje dodatne usluge, kao npr. fakultativne (neobavezne) izlete i posjete, ulaznice, troškove pribavljanja i izdavanja viza, troškove cijepljenja i/ili izrade testova i/ili dodatne dokumentacije potrebne za ulaz u, boravak ili izlaz iz pojedine zemlje, troškove osiguranja povezanih sa putovanjem (putno osiguranje), sve vrste posebnih usluga (jednokrevetna soba, posebna prehrana i sl.) kao ni sve druge usluge za koje je pojedinim Programom putovanja određeno da nisu uključene u cijenu paket-aranžmana. Sve takve dodatne i/ili posebne usluge koje Ugovaratelj/Putnik izabere, dužan je dodatno platiti Agenciji prema njihovoj naznačenoj cijeni.
Cijene paket-aranžmana objavljene su u valuti koja je u primjeni u Republici Hrvatskoj, a izračunate su prema cijenama usluga u referentnim valutama po srednjem tečaju poslovne banke Agencije na određeni dan. Cijene paket-aranžmana vrijede od datuma objave Programa putovanja.
Cijene navedene u Programu putovanja temelje se na cijenama ugovorenim između Agencije i njezinih dobavljača/pružatelja usluga, te stoga ne moraju odgovarati cijenama navedenim na odredištu koje je predmet putovanja. Agencija nije dužna objašnjavati troškove i način izračuna cijene pojedinih usluga.
Sklapanjem Ugovora Ugovaratelj potvrđuje kako je upoznat s činjenicom da cijena paket-aranžmana može biti drugačija za druge Ugovaratelje, a uslijed akcija i promocija Agencije, s ciljem poboljšanja prodaje paket-aranžmana i popunjavanja slobodnih mjesta (npr. posebne ponude pod nazivom „First minute“, „Last minute“ i sl.). Ugovaratelj koji je uplatio paket-aranžman po punoj cijeni nema pravo na povrat razlike cijene paket-aranžmana.
Svi primjenjivi popusti izričito su navedeni u Ugovoru. Mogući popusti i pogodnosti međusobno se uvijek isključuju i nikad se ne zbrajaju i u tom slučaju Ugovaratelj može izabrati popust ili pogodnost koja mu najviše odgovara i za koju ispunjava uvjete. Popust se obračunava isključivo na dio cijene bez obveznih ili dodatnih doplata, odnosno na dio iz kojeg su isključene boravišne pristojbe, zrakoplovne pristojbe, lučke pristojbe, ili slično, ili dodatne odnosno posebne usluge (prehrana, izleti, prijevoz i sl.).
Agencija ne odobrava povrat sredstava Ugovaratelja/Putnika za bilo koju ugovorenu uslugu koju Ugovaratelj/Putnik nije iskoristio svojom odlukom ili krivnjom.
Nakon sklapanja Ugovora Agencija smije povećati ugovorenu cijenu najkasnije 20 dana prije početka putovanja, ako je povećanje cijene izravna posljedica promjene:

 • cijene prijevoza putnika koje su proizašle iz troškova goriva ili drugih izvora energije
 • visine poreza ili naknada za usluge putovanja obuhvaćene ugovorom koje određuju treće osobe koje nisu izravno uključene u izvršenje paket-aranžmana, uključujući turističke poreze, pristojbe za slijetanje ili naknade za ukrcaj ili iskrcaj u lukama i zračnim lukama
 • deviznih tečajeva koji su relevantni za paket-aranžman
 • cijene smještaja, prehrane i/ili drugih usluga

Povećanje cijena se izračunava u istom postotku u kojem je došlo do promjene navedenih kalkulativnih elemenata.
Ukoliko se radi o povećanju ugovorene ukupne cijene paket-aranžmana do 8%, Agencija povećanje može izvršiti jednostrano, no o tome će posredstvom trajnog nosača podataka, na jasan i razumljiv način obavijestiti Ugovaratelja, uz obrazloženje tog povećanja i izračun.
Ugovaratelj ima pravo na sniženje cijene koje odgovara bilo kojem sniženju troškova povezanih s gore navedenim elementima u odnosu na koje se može tražiti i povećanje ugovorene cijene, a do kojeg dođe nakon sklapanja Ugovora i prije početka paket-aranžmana. U slučaju sniženja cijene Agencija ima pravo od iznosa povrata koji duguje Ugovaratelju oduzeti stvarno nastale administrativne troškove.
Ako je povećanje ugovorene ukupne cijene paket-aranžmana veće od 8%, Ugovaratelj ima pravo raskinuti Ugovor. Ugovaratelj u tom slučaju ima pravo na povrat uplaćenog iznosa bez prava na naknadu štete i eventualnih troškova vize, osiguranja, cijepljenja i sl. Agencija će posredstvom trajnog nosača podataka o takvom povećanju (većem od 8%) na jasan i razumljiv način obavijestiti Ugovaratelja, uz obrazloženje tog povećanja i izračun, a uz uputu Ugovaratelju da se u roku od 2 dana od primitka pisane obavijesti na isti način očituje prihvaća li predloženu izmjenu ili pak raskida Ugovor. Ako Ugovaratelj u roku od 2 dana od pisane obavijesti Agencije o povećanju cijene ne dostavi Agenciji pisanu obavijest o raskidu Ugovora, smatra se da je suglasan s povećanjem cijene.
Zrakoplovne pristojbe podložne su promjeni do dana izdavanja zrakoplovne karte.

Kategorizacija i karakteristike usluga iz paket-aranžmana

Ponuđeni smještajni objekti, restorani, prijevozna sredstva i druge usluge u Programima putovanja opisani su prema službenoj kategorizaciji zemlje koja se posjećuje, važećoj u trenutku izdavanja Programa putovanja. Standardi smještaja, prehrane, prijevoznih sredstava, kao i drugih usluga u ponudi različitih pružatelja usluga pod nadzorom su mjesnih turističkih uprava, a standardi tih usluga među zemljama su različiti i nisu usporedivi. Agencija ne preuzima odgovornost za usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u objavljenim programima, a koja je dobivena od strane treće osobe.
Ako nije drugačije određeno, u cijenu paket-aranžmana uključene su zrakoplovne karte za zračni prijevoz ekonomskom klasom, te smještaj u standardnim dvokrevetnim sobama. Cijena pojedinog paket-aranžmana vrijedi za jednu osobu i za smještaj u standardnoj dvokrevetnoj sobi koju koriste dvije osobe. Ako nije drugačije određeno, individualno korištenja smještaja u sklopu putovanja moguće je uz doplatu.
Ako Ugovaratelj/Putnik prilikom prijave za rezervaciju paket-aranžmana ne doplati smještajnu jedinicu s posebnim karakteristikama (npr. pogled na more, balkon, određeni kat, orijentacija i sl.) bit će smješten u jednoj od smještajnih jedinica koje su službeno registrirane za smještaj gostiju u smještajnom objektu. Raspored po smještajnim jedinicama u isključivoj je nadležnosti smještajnog objekta. Agencija može prenijeti želje Ugovaratelja/Putnika prema smještajnom objektu, ali ni na koji način ne garantira niti odgovara za njihovo ispunjenje.
Smještaj u jednokrevetnim sobama ne odgovara standardu dvokrevetne sobe.
Ako Ugovaratelj/Putnik koristi trokrevetnu ili četverokrevetnu sobu u smještajnom objektu, smještajni objekt u tom slučaju najčešće izdaje dvokrevetnu sobu s pomoćnim ležajem ili sobu s dva bračna kreveta za smještaj četiri osobe. Kvaliteta pomoćnog (dodatnog) ležaja u potpunosti ovisi o smještajnom objektu. Agencija ni u kojem slučaju ne snosi odgovornost po pitanju kvalitete pomoćnog ležaja, pa eventualno nezadovoljstvo Ugovaratelja/Putnika proizašlo iz ovih razloga ne može biti predmetom prigovora.
Prema pravilima avio prijevoznika, u pogledu grupnih putovanja, Agencija nije u mogućnosti izvršiti online check-in putnika za let. Agencija za svako putovanje dostavlja avio prijevozniku popis Putnika s naznakama pojedinačnih parova unutar grupe, kao i posebne zahtjeve Putnika. Agencija nije ovlaštena raditi raspored sjedenja u zrakoplovu, već je to u isključivoj nadležnosti avio prijevoznika. U slučaju situacije da parovi ne sjede zajedno, moguće je zatražiti promjenu sjedala prilikom check-in-a na aerodromu. Voditelj putovanja ili drugi predstavnik Agencije može pritom pomoći Putniku, no Agencija ni na koji način nije odgovorna u slučaju nemogućnosti promjene sjedala. Ugovaratelj/Putnik svoj prigovor može uputiti isključivo neposrednom pružatelju usluge, avio prijevozniku.

Dodatne i posebne usluge

Dodatne usluge su usluge koje u pravilu nisu uključene u osnovnu cijenu paket-aranžmana, poput usluga fakultativnih (neobaveznih) izleta i posjeta, ulaznica, pribavljanja i/ili posredovanja pri pribavljanju viza i/ili drugih dokumenata potrebnih za ulaz u, boravak ili izlaz iz pojedine zemlje, posredovanja pri pribavljanju osiguranja povezanih s putovanjem (putno osiguranje), sve vrste posebnih usluga (jednokrevetna soba, posebna prehrana, viša kategorija smještajnog objekta i sl.). Ovim nabrajanjem ne finalizira se ukupna lista mogućih dodatnih i posebnih usluga povezanih s pojedinim putovanjem. Ako nije drugačije određeno, dodatne i/ili posebne usluge mogu se rezervirati samo uz rezervaciju paket-aranžmana.
Programom putovanja odredit će se dodatne usluge koje je Agencija u mogućnosti pružiti Ugovaratelju/Putniku u sklopu pojedinog putovanja, kao i cijene tih usluga.
Dodatne usluge predviđene Programom putovanja Ugovaratelj može rezervirati prilikom prijave za rezervaciju paket-aranžmana.
Sve vrste posebnih usluga (jednokrevetna soba, posebna prehrana, viša kategorija smještajnog objekta i sl.), kao i usluge koje nisu predviđene Programom putovanja, Ugovaratelj je dužan zatražiti/provjeriti njihovu dostupnost odnosno mogućnost pružanja prije prijave za rezervaciju paket-aranžmana.
Ako nije drugačije određeno, troškovi rezerviranih dodatnih i posebnih usluga podmiruju se sukladno uvjetima i rokovima plaćanja osnovne cijene paket-aranžmana.
Za pojedine dodatne i posebne usluge može biti određeno da se plaćaju tek po dolasku u destinaciju.
Ako nije drugačije određeno, izbor i/ili promjena te uplata dodatnih usluga može se izvršiti najkasnije 15 dana prije dana početka putovanja.
Agencija nije odgovorna za promjene cijena dodatnih usluga od strane dobavljača/pružatelja usluga do kojih dođe nakon njihove objave u sklopu Programa putovanja, u kojem slučaju zadržava pravo njihove korekcije.
U sklopu putovanja kojih je Agencija organizator, nije dozvoljeno korištenje usluga drugih neprovjerenih lokalnih agencija na destinaciji, isključivo iz sigurnosnih razloga za Ugovaratelja/Putnika. Za sve eventualne štete i/ili troškove koje bi takvim postupanjem mogli nastati, isključivo je odgovoran Ugovaratelj/Putnik i to kako prema Agenciji, tako i prema ostalim Putnicima i trećim osobama.
Agencija može, u Programu putovanja, ili pak na upit Ugovaratelja/Putnika upućen prije početka putovanja ili za vrijeme trajanja putovanja preporučiti pojedine dodatne usluge u destinaciji a koje Ugovaratelj/Putnik plaća na licu mjesta. U tom slučaju Agencija ne nastupa kao organizator, niti kao posrednik, bez obzira na pomoć koju će eventualno voditelj putovanja i/ili drugi predstavnik Agencije pružiti Ugovaratelju/Putniku u pribavljanju te usluge, već isključivo samo kao informator. U tom slučaju Ugovaratelj/Putnik može uputiti reklamacijske zahtjeve isključivo prema neposrednom pružatelju usluge.
Ugovaratelj će prije putovanja biti obaviješten o cijenama svih dodatnih usluga iz Programa putovanja.
Osim ako nije drugačije određeno, Ugovaratelj/Putnik je slobodan samostalno izvršiti izbor dodatnih usluga koje želi koristiti.
U slobodno vrijeme tijekom trajanja putovanja, Ugovaratelj/Putnik je slobodan to vrijeme koristiti za vlastite programe. Ako se Ugovaratelj/Putnik iz bilo kojeg razloga želi odvojiti od grupe, potrebno je da to prethodno najavi voditelju putovanja ili drugom predstavniku Agencije. Ako Ugovaratelj/Putnik kasni na bilo koji grupni dogovor, voditelj putovanja ili drugi predstavnik Agencije i grupa, nisu ga dužni čekati. Sve posljedice koje proizlaze iz kašnjenja Ugovaratelja/Putnika isključiva su odgovornost Ugovaratelja/Putnika.
Izvan službenog Programa putovanja, ne postoji obveza voditelja putovanja ili drugog predstavnika Agencije da provodi vrijeme sa Ugovarateljem/Putnikom. Neovisno o ovoj odredbi, voditelj putovanja ili drugi predstavnik Agencije u svakoj će situaciji nastojati izaći u susret Ugovaratelju/Putniku.

Prijenos ugovora

Prije početka putovanja Ugovaratelj može prenijeti Ugovor na drugog Putnika koji ispunjava sve uvjete koji se primjenjuju na taj Ugovor, uz dodatni uvjet da je takva promjena moguća i/ili dopuštena kod dobavljača/pružatelja usluga koje su uključene u paket-aranžman.
Ugovaratelj je dužan o namjeravanom prijenosu Ugovora obavijestiti Agenciju pisanim putem, odnosno na trajnom nosaču podataka, najkasnije 15 dana prije početka putovanja.
Ugovaratelj i Putnik na kojeg je prenesen Ugovor solidarno odgovaraju Agenciji za sva plaćanja sukladno Ugovoru, kao i za sve eventualne dodatne naknade, pristojbe i/ili druge troškove koji proizlaze iz prijenosa Ugovora.
Agencija će o tim eventualnim dodatnim naknadama, pristojbama i/ili drugim troškovima obavijestiti Ugovaratelja i Putnika na kojeg se prenosi Ugovor.

Izmjena ugovora/programa putovanja

Nakon sklapanja Ugovora a prije početka putovanja Agencija može jednostrano izmijeniti uvjete Ugovora, ukoliko se radi o beznačajnoj izmjeni, a o čemu će obavijestiti Ugovaratelja na trajnom nosaču podataka. Beznačajnom izmjenom smatra se svaka izmjena koja značajno ne mijenja glavna obilježja usluga putovanja, ne umanjuje kvalitetu i/ili vrijednost paket-aranžmana, niti uzrokuje značajnije neugodnosti i/ili dodatne troškove za Ugovaratelja/Putnika.
Ako je Agencija nakon sklapanja Ugovora a prije početka putovanja prisiljena znatno izmijeniti bilo koje od glavnih obilježja usluga putovanja ili ne može ispuniti ugovorene posebne zahtjeve Ugovaratelja/Putnika, o tome će bez nepotrebnog odgađanja obavijestiti Ugovaratelja na trajnom nosaču podataka. Obavijest će sadržavati opis predloženih izmjena ili eventualni zamjenski paket-aranžman koji Agencija može ponuditi Ugovaratelju. Osim ako u obavijesti nije drugačije određeno, Ugovaratelj je dužan, u roku od 2 dana od primitka obavijesti, na isti način kako je i obavijest zaprimio, očitovati se prihvaća li predloženu izmjenu ili pak raskida Ugovor. Ako Ugovaratelj u roku od 2 dana od obavijesti Agencije ne dostavi Agenciji obavijest o raskidu Ugovora, smatra se da je suglasan s izmjenama ili eventualnim zamjenskim paket-aranžmanom, osim ako je drugačije određeno u takvoj pisanoj obavijesti. Ako izmjene ili eventualni zamjenski paket-aranžman imaju za posljedicu višu kvalitetu i/ili vrijednost paket-aranžmana i/ili višu cijenu/dodatne troškove, obavijest će sadržavati informacije o istom, a razliku u cijeni obvezan je podmiriti Ugovaratelj. Ako izmjene ili eventualni zamjenski paket-aranžman imaju za posljedicu nižu kvalitetu ili cijenu, Ugovaratelj ima pravo na primjereno sniženje cijene. Po primitku obavijesti, Ugovaratelj ima pravo raskinuti Ugovor. Ugovaratelj u tom slučaju ima pravo na povrat uplaćenog iznosa bez prava na naknadu štete i eventualnih troškova vize, osiguranja, cijepljenja i sl.
Agencija zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja zbog promjene reda letenja ili zbog nastupanja izvanrednih okolnosti, pravo promjene smjera putovanja ukoliko se promijene uvjeti za putovanje (promijenjen red letenja, sigurnosna situacija u određenoj zemlji, elementarne nepogode ili druge situacije na koje Agencija ne može utjecati), pravo promjene tipova zrakoplova i prijevoznika i to sve bez prava Ugovaratelja/Putnika na naknadu štete i/ili naknadu nastalih dodatnih troškova i/ili prava na smanjenje cijene, a prema važećim propisima u domaćem i međunarodnom prometu. Agencija ne odgovara za kašnjenje zrakoplova, broda, autobusa ili vlaka (niti drugih prijevoznih sredstava) kao ni za promjene programa, neiskorištavanje usluga, nastale troškove i/ili štete uvjetovane takvim kašnjenjem. U slučaju nastupa takve situacije, Ugovaratelj/Putnik je dužan sa svojim možebitnim zahtjevom/prigovorom izravno se obratiti neposrednom pružatelju usluga. U slučaju kašnjenja vezanog leta koji utječe na propuštanje osnovnog leta isključivo je odgovorna avio kompanija. Za bilo kakvu nepravilnost u avio prometu, Agencija ne može asistirati već Ugovaratelj/Putnik sam mora podnijeti zahtjev/prigovor izravno avio kompaniji. Ukoliko se dogodi overbooking na letu, Ugovaratelj/Putnik je dužan surađivati s predstavnicima avio kompanije te mora pokušati zajedno sa istima naći odgovarajuće rješenje budući je za takve okolnosti isključivo odgovorna avio kompanija. Nastup bilo koje od navedenih situacija ne smatra se izmjenom Programa putovanja ukoliko se dolazak na destinaciju ili povratak iz destinacije izvrši u roku dva dana od dana polaska odnosno dana povratka iz razloga što su prva dva dana i zadnja dva dana putovanja namijenjeni isključivo transferu, a ne odmoru.
Agencija ne snosi odgovornost za izmjene u Programu putovanja uslijed izvanrednih okolnosti nastalih u tijeku realizacije putovanja. U tom slučaju sve nastale troškove snosi Ugovaratelj/Putnik. Iznimno, u slučaju izmjene u Programu putovanja uslijed izvanrednih okolnosti nastalih u tijeku realizacije putovanja Agencija može biti odgovorna samo za one nastale troškove u odnosu na koje je Ugovorom izričito propisano da će ih Agencija snositi u takvim okolnostima. U slučaju izmjene Programa putovanja uslijed izvanrednih okolnosti nastalih u tijeku realizacije putovanja Ugovaratelj/Putnik nema pravo na povrat niti bilo kakvu naknadu konzumiranih usluga.
U slučaju nužnosti izmjene Programa putovanja tijekom realizacije putovanja, a koja se ne može pripisati nastanku izvanrednih okolnosti, Ugovaratelj/Putnik nema pravo na povrat niti bilo kakvu naknadu konzumiranih usluga.
U slučaju nužnosti izmjene ugovorenog smještajnog objekta tijekom realizacije putovanja, Agencija može, bez bilo kakvih ograničenja i/ili posljedičnih obveza po nju, zamijeniti isti smještajnim objektom iste ili više kategorije a na teret Agencije, u kojem slučaju se Ugovor, u pogledu usluge smještaja smatra ispunjenim u cijelosti. Ukoliko u takvoj situaciji postoji isključivo mogućnost zamjene za smještajni objekt niže kategorije, Ugovaratelj/Putnik ostvaruje pravo na primjereno sniženje cijene (razliku cijene ugovorenog smještajnog objekta i zamjenskog smještajnog objekta).
Agencija ne snosi nikakvu odgovornost ako se pojedine aktivnosti i sadržaji koji ovise o vremenskim prilikama (na primjer no ne i isključivo, nedostatak snijega, niska temperatura mora, oborine i slično), prirodnim pojavama (na primjer no ne i isključivo, cvjetanje mora, plima i/ili oseka, pojave kukaca, meduza i slično) ili prirodnom kretanju divljih životinja ne mogu realizirati u skladu s očekivanjima Ugovaratelja/Putnika.
Agencija u cijelosti i bez bilo kakvih ograničenja i/ili posljedičnih obveza po nju, zadržava pravo tijekom realizacije putovanja izvršiti promjenu rasporeda obilazaka a prema procjeni voditelja putovanja i/ili drugog predstavnika Agencije. Smatrati će se da je Program putovanja ispunjen u cijelosti ukoliko bude izveden do kraja putovanja.

Raskid ugovora od strane agencije

Agencija može raskinuti Ugovor prije početka putovanja u kojem slučaju će Ugovaratelju vratiti plaćanja primljena za paket-aranžman, bez obveze naknade štete i/ili bilo kakvih drugih plaćanja Ugovaratelju/Putniku ako je broj osoba koje su prijavljene za paket-aranžman manji od najmanjeg broja navedenog u Programu putovanja. O tome će Agencija obavijestiti Ugovaratelja unutar roka utvrđenog u Ugovoru, a ako rok nije posebno naznačen, ne kasnije od:

 • 20 dana prije početka paket-aranžmana za putovanja koja traju više od šest dana
 • sedam dana prije početka paket-aranžmana za putovanja koja traju između dva i šest dana
 • 48 sati prije početka paket-aranžmana za putovanja koja traju manje od dva dana.

Ako za paket-aranžman nije prijavljen dovoljan broj putnika Agencija zadržava pravo, ukoliko uvjeti pojedinog paket-aranžmana to omogućuju, realizirati putovanje i s manjim brojem putnika od propisanog minimuma. Ukoliko je pritom potrebno izvršiti rekalkulaciju cijene, Agencija će po izračunu dostaviti ponudu nove cijene prijavljenim Ugovarateljima/Putnicima.
Agencija može raskinuti Ugovor prije početka paket-aranžmana i Ugovaratelju vratiti plaćanja primljena za paket-aranžman, bez obveze naknade štete i/ili bilo kakvih drugih plaćanja Ugovaratelju/Putniku ako Agenciju u izvršenju Ugovora spriječe izvanredne okolnosti koje se nisu mogle izbjeći, a o čemu će Putnika obavijestiti bez nepotrebnog odgađanja prije početka paket-aranžmana.
Ako je Agencija primorana raskinuti Ugovor za vrijeme realizacije putovanja, Ugovaratelj ima isključivo pravo na povrat novčanih sredstava koja se odnose na neiskorišteni dio ugovorenih usluga.
U bilo kojem od slučajeva raskida Ugovora od strane Agencije Ugovaratelj nema pravo na povrat i/ili naplatu eventualno nastalih troškova putnog osiguranja, viza, izrade ostale dokumentacije potrebnih za ulaz u, boravak i/ili izlaz iz pojedine zemlje, cijepljenja, testiranja, troškova, naknada i provizija nastalih u vezi novčanih transakcija i/ili kartičnog plaćanja i sl.
Agencija može raskinuti Ugovor za vrijeme realizacije putovanja ako Ugovaratelj/Putnik svojim postupanjem ugrožava, otežava ili onemogućava redovnu provedbu Programa putovanja i/ili nanese štetu Agenciji, pružateljima usluga, Putnicima i/ili trećim subjektima. U tom slučaju primijeniti će se uvjeti koji vrijede za raskid Ugovora od strane Ugovaratelja a Agencija zadržava i pravo naknade štete od Ugovaratelja/Putnika.

Obveze i odgovornosti ugovaratelja i putnika

PRIJAVA ZA REZERVACIJU PAKET-ARANŽMANA I ODGOVORNOST ZA PUTNIKE

Ugovaratelj je obvezan sve Putnike iz svoje prijave za rezervaciju paket-aranžmana upoznati s Ugovorom, Programom putovanja, Posebnim uvjetima (ukoliko se primjenjuju) i ovim Općim uvjetima, a uplatom predujma Ugovaratelj izričito potvrđuje Agenciji kako je tu svoju obvezu izvršio. Ugovaratelj je ujedno obvezan upoznati Putnika/Putnike sa svim dodatnim informacijama koje dobije u daljnjem kontaktu s Agencijom.
Ugovaratelj prijavom za rezervaciju paket-aranžmana izričito potvrđuje Agenciji kako je ovlašten djelovati u ime i za račun Putnika obuhvaćenih prijavom te da je u cijelosti odgovoran prema Agenciji za njihovo poštivanje Ugovora.
Osim ako nije drugačije određeno, Ugovaratelj je dužan izvršiti sva plaćanja temeljem Ugovora (za sve Putnike iz prijave za rezervaciju paket-aranžmana). Osim ako nije drugačije određeno, svaka pojedinačna uplata po Ugovoru, ravnomjerno se u postocima raspoređuje kao uplata izvršena za svakog Putnika obuhvaćenog prijavom za rezervaciju paket-aranžmana.
Kad god Ugovaratelj daje neku izjavu, jamstvo, odricanje i/ili preuzima neku obvezu, smatra se da to čini u svoje ime i za svoj račun ali i u ime i za račun svakog Putnika iz njegove prijave za rezervaciju paket-aranžmana. Kad god Putnik daje neku izjavu, jamstvo odricanje i/ili preuzima neku obvezu, smatra se da to čini u svoje ime i za svoj račun ali i u ime i za račun Ugovaratelja koji ga je prijavio za putovanje, kao i, kada je to primjenjivo, u ime i za račun ostalih Putnika iz Ugovarateljeve prijave za rezervaciju paket-aranžmana.
Sve što se temeljem Ugovora primjenjuje na Ugovaratelja na odgovarajući način primjenjuje se i na Putnika kojeg je Ugovaratelj prijavio za putovanje, osim ako nije drugačije određeno.

OBVEZA DOSTAVE PODATAKA I DOKUMENATA

Prilikom prijave za rezervaciju paket-aranžmana Ugovaratelj je dužan dostaviti Agenciji sve točne podatke i priložiti dokumente Ugovaratelja/Putnika koji su potrebni za organiziranje i realizaciju putovanja. Dostavljeni podaci i dokumenti moraju odgovarati valjanim osobnim dokumentima Ugovaratelja/Putnika koje će koristiti prilikom realizacije putovanja. Agencija nije odgovorna za zaprimanje, korištenje i/ili prosljeđivanje netočnih ili nepotpunih podataka i/ili dokumenata Ugovaratelja/Putnika. Ugovaratelj koji prilikom prijave ne stavi na raspolaganje Agenciji točne i/ili potpune podatke i/ili dokumente Ugovaratelja/Putnika, odgovara za sve posljedice i troškove proizašle iz korištenja netočnih i/ili nepotpunih podataka i/ili dokumenata. U slučaju dostave netočnih ili nepotpunih podataka i/ili dokumenata Ugovaratelja/Putnika Agencija može raskinuti Ugovor s učinkom kao da ga je raskinuo Ugovaratelj i od Ugovaratelja zahtijevati isplatu svih nastalih troškova i štete. U slučaju da Ugovaratelj ne dostavi podatke i/ili dokumente u skladu s uvjetima i rokovima Ugovora smatrat će se da je raskinuo Ugovor, u kojem slučaju se primjenjuju odredbe o raskidu Ugovora od strane Ugovaratelja.
U slučaju bilo kakve promjene podataka Ugovaratelja/Putnika a koji su potrebni za organiziranje i realizaciju putovanja i/ili dokumenata koje će Ugovaratelj/Putnik koristiti prilikom realizacije putovanja, Ugovaratelj je dužan bez odgađanja dostaviti Agenciji nove podatke i/ili dokumente.U suprotnom će se smatrati kako je dostavio netočne podatke i/ili dokumente te će se primijeniti pravila koja vrijede za dostavu netočnih podataka i/ili dokumenata.
Ukoliko je to potrebno za organiziranje i realizaciju putovanja, Agencija može zadržati preslike dokumenata Ugovaratelja/Putnika.

OBVEZA INFORMIRANJA I POŠTIVANJA PROPISA

Ugovaratelj/Putnik je dužan informirati se i poštovati sve važeće propise o putnim ispravama, vizama, deviznim, graničnim, carinskim i zdravstvenim propisima, te se brinuti da on osobno, njegovi dokumenti i prtljaga odgovaraju uvjetima predviđenima graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim pozitivnim propisima, kako matične države, tako i države tranzita, te države odredišta.
Ukoliko Ugovaratelj/Putnik uslijed nepoštivanja propisa bude spriječen u mogućnosti odlaska na putovanje ili u nastavku putovanja, smatrat će se da je raskinuo Ugovor, u kojem slučaju se primjenjuju odredbe o raskidu Ugovora od strane Ugovaratelja. U takvom slučaju Ugovaratelj/Putnik odgovoran je i za sve nastale troškove i posljedice.

PUTNE ISPRAVE

U svrhu putovanja, Ugovaratelj/Putnik je dužan imati važeću putovnicu ili drugu odgovarajuću važeću ispravu temeljem koje mu se može odobriti ulazak u pojedinu zemlju, a sve sukladno važećim propisima o putnim ispravama. Ugovaratelj/Putnik je dužan samostalno o svom trošku pribaviti putovnicu ili drugu odgovarajuću ispravu temeljem koje mu se može odobriti ulazak u pojedinu zemlju. Ugovaratelj/Putnik je dužan tijekom cijelog trajanja putovanja imati važeću putovnicu ili drugu važeću odgovarajuću ispravu temeljem koje mu se može odobriti ulazak u pojedinu državu. Ukoliko nije drugačije određeno Programom putovanja, minimalno važenje putovnice jest 6 (slovima: šest) mjeseci od dana izlaska iz države u koju i/ili kroz koje se putuje. Ugovaratelj/Putnik sam vodi računa o svojoj putovnici ili drugoj odgovarajućoj ispravi temeljem koje mu se može odobriti ulazak u pojedinu zemlju i sam odgovara za njihovo posjedovanje i ispravnost te snosi svu odgovornost za posljedice koje mogu proizaći iz neposjedovanja i/ili korištenja nevažeće putovnice ili druge isprave.
Ukoliko tijekom putovanja dođe do krađe putovnice ili druge odgovarajuće isprave Ugovaratelja/Putnika, iste budu uništene, izgubljene i/ili otuđene na bilo koji drugi način, Ugovaratelj/Putnik će o svom trošku ishoditi novu putovnicu ili drugu odgovarajuću ispravu ukoliko je to nužno potrebno za nastavak putovanja i/ili povratak u državu polaska. Pritom, voditelj putovanja ili drugi predstavnik Agencije može pomoći Ugovaratelju/Putniku, no ne na štetu redovne provedbe Programa putovanja. Osim troškova ishođenja novih dokumenata, Ugovaratelj/Putnik dužan je snositi i sve dodatne troškove i naknade koji proizađu iz takve situacije (gubitka dokumenata).
Ako Ugovaratelj/Putnik zbog krađe, uništenja, gubitka ili bilo kojeg drugog otuđenja putovnice ili druge odgovarajuće isprave mora prekinuti putovanje, nema pravo na povrat uplaćenog putovanja niti bilo kakvu naknadu troškova. U tom slučaju smatrat će se da je Ugovaratelj/Putnik raskinuo Ugovor te se primjenjuju odredbe o raskidu Ugovora od strane Ugovaratelja. U takvom slučaju Ugovaratelj/Putnik odgovoran je i za sve nastale troškove i posljedice.

VIZE I OSTALI DOKUMENTI

Ugovaratelj/Putnik je dužan samostalno o svom trošku u roku određenom Programom putovanja pribaviti vize kao i ostale dokumente određene Programom putovanja, ako i kada je to potrebno za realizaciju putovanja.
Agencija može, kada je to moguće, uz posebnu doplatu posredovati u pribavljanju viza i ostalih dokumenata.
Agencija ni u kojem slučaju ne jamči odobrenje viza niti ostalih dokumenata, kao niti povrat uplaćenog iznosa za njihovo pribavljanje. U slučaju pribavljanja vize i/ili ostalih dokumenata, Agencija ne odgovara za ispravnost istih. Agencija ne jamči za točnost informacija koje je zaprimila od nadležnih diplomatskih predstavništava, a koje je proslijedila Ugovaratelju/Putniku.
Ako Ugovaratelj/Putnik uslijed neodobravanja vize i/ili nepribavljanja nekog drugog dokumenta bude spriječen u mogućnosti odlaska na putovanje ili u nastavku putovanja, smatrat će se da je raskinuo Ugovor, u kojem slučaju se primjenjuju odredbe o raskidu Ugovora od strane Ugovaratelja. U takvom slučaju Ugovaratelj/Putnik odgovoran je i za sve nastale troškove i posljedice.

CIJEPLJENJE I OSTALI ZDRAVSTVENI UVJETI PUTOVANJA

Ukoliko je za organiziranje i realizaciju putovanja obvezno imati i/ili pribaviti odgovarajući zdravstveni dokument, obaviti cijepljenje bilo kojom vrstom cjepiva i/ili je potrebno ispunjenje bilo kojeg drugog uvjeta određenog zdravstvenim propisima (npr., no ne i isključivo pribavljanje potvrde o preboljenju određene bolesti, potvrde da Ugovaratelj/Putnik nikada nije imao određenu bolest, potvrde o cijepljenju, negativan PCR test i sl.), Ugovaratelj/Putnik će samostalno o svom trošku u roku određenom Programom putovanja pribaviti odgovarajući zdravstveni dokument, izvršiti cijepljenje i o tome pribaviti odgovarajuću potvrdu koja je u skladu s propisima Svjetske zdravstvene organizacije i drugim zdravstvenim propisima i/ili ispuniti drugi uvjet određen zdravstvenim propisima.
Agencija ni u kojem slučaju nije ovlaštena davati upute i preporuke bilo kojem Ugovaratelju/Putniku da primi određeno cjepivo, poduzme bilo koji drugi medicinski zahvat i/ili koristi bilo koje lijekove, već u svrhu pribavljanja svih informacija, uputa i preporuka po tim pitanjima, upućuje Ugovaratelja/Putnika da se isključivo obrati ovlaštenom liječniku.
Agencija ni u kojem slučaju ne preuzima bilo kakvu odgovornost za posljedice koje bi za Ugovaratelja/Putnika mogle proizaći iz cijepljenja, poduzimanja drugih medicinskih zahvata, uporabe lijekova, i/ili slično.
Ako Ugovaratelj/Putnik uslijed neposjedovanja odgovarajućeg zdravstvenog dokumenta, necijepljenja/neposjedovanja odgovarajuće potvrde o cijepljenju i/ili neispunjenja drugog uvjeta određenog zdravstvenim propisima bude spriječen u mogućnosti odlaska na putovanje ili u nastavku putovanja, smatrat će se da je raskinuo Ugovor, u kojem slučaju se primjenjuju odredbe o raskidu Ugovora od strane Ugovaratelja. U takvom slučaju Ugovaratelj/Putnik odgovoran je i za sve nastale troškove i posljedice.

UVJETI PRIJEVOZNIKA I GRANIČNIH/CARINSKIH SLUŽBI

Osim dužnosti brige i osiguranja Ugovaratelja/Putnika da on osobno, njegovi dokumenti i prtljaga odgovaraju uvjetima predviđenim graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima, kako matične države, tako i države tranzita te države odredišta, Ugovaratelj/Putnik je dužan osigurati da on osobno, njegovi dokumenti i prtljaga ispunjavaju uvjete koje određuje prijevoznik.
Agencija ni na koji način nije odgovorna za odluke službenih osoba kojima se Ugovaratelju/ Putniku uskraćuje prijevoz, odbija izdavanje viza i/ili ostalih dokumenata potrebnih za putovanje i/ili ulazak/boravak/izlazak u/iz pojedine zemlje, kao niti za troškove i/ili druge posljedice koje iz takvih odluka proizlaze. Ukoliko Ugovaratelj/Putnik zbog takve odluke nije u mogućnosti otići na ili nastaviti putovanje, smatrat će se da je raskinuo Ugovor, u kojem slučaju se primjenjuju odredbe o raskidu Ugovora od strane Ugovaratelja. U takvom slučaju Ugovaratelj/Putnik odgovoran je i za sve nastale troškove i posljedice.

OSOBNE INFORMACIJE O UGOVARATELJU I PUTNIKU (od utjecaja na putovanje)

Ugovaratelj je dužan prilikom prijave za rezervaciju paket-aranžmana obavijestiti Agenciju o svim činjenicama vezanim za zdravstveno stanje, navike i sl. Ugovaratelja/svih Putnika obuhvaćenih njegovom prijavom za rezervaciju paket-aranžmana ako bi takvo zdravstveno stanje, navike i sl. moglo ugroziti i/ili znatno otežati realizaciju putovanja i/ili zdravlje/život Putnika (npr., no ne i isključivo, potreba za posebnom prehranom, informacije o kroničnim bolestima, alergijama, invaliditetu i sl.). Ako su takvo zdravstveno stanje, navike i sl. nastali nakon izvršene prijave, Ugovaratelj je dužan o tome obavijestiti Agenciju bez odgađanja.
Agencija će zahtjev Ugovaratelja/Putnika za posebnom vrstom prehrane po primitku zahtjeva uputiti pružateljima usluga no ne odgovara za neispunjenje zahtjeva u slučaju da isti nisu u mogućnosti ponuditi traženu vrstu obroka ili ukoliko su pružatelji usluga kod realizacije zahtjeva učinili propuste.
Programom putovanja i/ili Posebnim uvjetima može se zahtijevati da Ugovaratelj/Putnik zadovoljava određene uvjete koji se tiču osobnih svojstava (npr. no ne i isključivo, određena starosna dob, određeno zdravstveno stanje i sl.). U tom slučaju, Ugovaratelj/Putnik može koristiti usluge Agencije isključivo ako zadovoljava postavljene uvjete. Ugovaratelj/Putnik je dužan dostaviti Agenciji točne podatke o tako postavljenim uvjetima. U slučaju da Ugovaratelj/Putnik ne zadovoljava tako postavljene uvjete i/ili je Agenciji dostavio netočne podatke, Agencija može raskinuti Ugovors učinkom kao da ga je raskinuo Ugovaratelj i od Ugovaratelja zahtijevati isplatu svih nastalih troškova i štete.

OBVEZE I ODGOVORNOSTI UGOVARATELJA/PUTNIKA NA DESTINACIJI

Ugovaratelj/Putnik je dužan pridržavati se pravila i kućnog reda smještajnog objekta, kako u pogledu vremena početka korištenja smještajne jedinice (vrijeme check-in-a) i njenog napuštanja (vrijeme check-out-a), tako i u pogledu uporabe smještajne jedinice i ostalih sadržaja smještajnog objekta. Ukoliko nije drugačije određeno, prijavu u smještajni objekt i ulazak u smještajnu jedinicu (check-in) moguće je izvršiti nakon 14:00h na dan dolaska, a napuštanje smještajne jedinice i odjavu (check-out) potrebno je izvršiti najkasnije do 10:00h na dan odlaska. Ako i kada je to u pojedinoj situaciji moguće, Agencija će u suradnji sa smještajnim objektom nastojati osigurati grupni check-in ranije od službeno predviđenog, a što će ovisiti o raspoloživosti i popunjenosti smještajnog objekta na dan check-in-a. Ukoliko su vremena check-in-a i check-out-a za pojedini smještajni objekt različita od ovdje navedenih, Ugovaratelj/Putnik će o tome biti obaviješten izravno od smještajnog objekta prilikom prijave u smještajni objekt.
Ako Ugovaratelj/Putnik na bilo koji način ugrožava sigurnost, mir i/ili udobnost ostalih Putnika, trećih subjekata i/ili ugrožava, otežava ili onemogućava redovno odvijanje Programa putovanja, Agencija ima pravo prekinuti putovanje za tog Ugovaratelja/Putnika u kojem slučaju Ugovaratelj/Putnik nema pravo na naknadu i/ili povrat bilo kakvih novčanih sredstava uplaćenih za putovanje a odgovoran je i za naknadu štete koja bi mogla proizaći iz njegovog postupanja. U slučaju da je takav Putnik maloljetna osoba, Ugovaratelj je dužan osigurati povratak takvog Putnika kući, o trošku Ugovaratelja.
Ugovaratelj/Putnik se obvezuje pridržavati svih razumnih naputaka voditelja putovanja ili drugog predstavnika Agencije. U slučaju bilo kakvog nezadovoljstva, Ugovaratelj/Putnik je dužan u dobroj vjeri surađivati s voditeljem putovanja ili drugim predstavnikom Agencije te nastojati razriješiti predmet nezadovoljstva a bez ometanja drugih Putnika, trećih subjekata, te narušavanja ugleda Agencije.
Ugovaratelj/Putnik je tijekom putovanja dužan pridržavati se pravila o osobnoj sigurnosti u stupnju koji bi primijenila svaka prosječna osoba. Agencija ni na koji način ne odgovara za radnje Ugovaratelja/Putnika koje se tiču njegove osobne odgovornosti.
U slučaju bilo kakve povrede Ugovora i/ili pozitivnih propisa, Ugovaratelj/Putnik je odgovoran za nastalu štetu kao i za bilo koju drugu štetu koju prouzroči a koju pretrpi Agencija, drugi Putnik, pružatelji usluga i/ili treći subjekti. Ugovaratelj/Putnik će svaku štetu koju prouzroči podmiriti na licu mjesta izravno subjektu kojem je štetu nanio. Za svaku takvu štetu koju bi Agencija eventualno podmirila u njegovo ime, Agencija ima pravo naplate po povratku s putovanja. U slučaju povrede Ugovora i/ili pozitivnih propisa te počinjenja štete od strane Putnika, utvrđuje se solidarna odgovornost Ugovaratelja za njezinu naknadu.

OSTALE OBVEZE UGOVARATELJA/PUTNIKA

Ugovaratelj/Putnik je dužan provjeriti svu putnu dokumentaciju koju mu Agencija dostavi. Ukoliko Agencija unutar 24 sata od dostave putne dokumentacije ne zaprimi od Ugovaratelja/Putnika reklamaciju ili zahtjev za ispravkom, smatrat će se da je sva putna dokumentacija valjana i ispravna. Troškove nastale po zahtjevu i/ili potrebi za bilo kakvom izmjenom i/ili ispravkom putne dokumentacije nakon proteka tog roka snosi Ugovaratelj/Putnik.

Prigovori ugovaratelja/putnika

U slučaju pojave bilo kakve nesukladnosti u izvršenju usluga putovanja obuhvaćenih Ugovorom, Ugovaratelj/Putnik je dužan, bez nepotrebnog odgađanja i vodeći računa o okolnostima, obavijestiti Agenciju o postojanju nesukladnosti.
Ugovaratelj/Putnik predaje obavijest o nesukladnosti odnosno svoj prigovor Agenciji na način da na licu mjesta, odmah čim je to prvom prilikom moguće, obavijesti voditelja putovanja ili drugog predstavnika Agencije o nastaloj nesuglasnosti odnosno razlogu prigovora. Ako voditelj putovanja ili drugi predstavnik Agencije ne sudjeluju u provedbi putovanja, Ugovaratelj/Putnik svoj će prigovor uputiti neposrednom pružatelju usluga a pritom je dužan o tome obavijestiti i Agenciju korištenjem sredstava koja imaju karakter trajnog nosača podataka (putem elektroničke pošte ili broja telefona koji su navedeni kao kontakt Agencije).
U slučaju da Ugovaratelj/Putnik ne podnese svoj prigovor na licu mjesta a na opisani način, smatrat će se da u potpunosti prihvaća pruženu uslugu/nastalu situaciju, te time gubi bilo kakvo pravo na naknadno podnošenje prigovora i/ili zahtjeva za sniženjem cijene usluge i/ili naknade eventualne štete.
Po podnošenju prigovora, Ugovaratelj/Putnik je dužan u dobroj volji surađivati sa voditeljem putovanja ili drugim predstavnikom Agencije, odnosno neposrednim pružateljem usluga, sve kako bi se uklonili uzroci prigovora. Ako Ugovaratelj/Putnik na licu mjesta ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara ugovorenoj usluzi, Agencija neće uvažiti naknadne prigovore Ugovaratelja/Putnika, niti je dužna na njih odgovoriti.
Ako uzrok prigovora nije otklonjen na licu mjesta ili ga nije moguće otkloniti, Ugovaratelj/Putnik i voditelj putovanja ili drugi predstavnik Agencije odnosno neposredni pružatelj usluga zajedno će o tome sastaviti pisanu potvrdu/zapisnik u dva primjerka koja potpisuju obje strane, od kojih jedan primjerak zadržava Ugovaratelj/Putnik. Ako se postupak odvija bez sudjelovanja voditelja putovanja i/ili drugog predstavnika Agencije već samo između neposrednog pružatelja usluga i Ugovaratelja/Putnika, Ugovaratelj/Putnik je dužan zatražiti izdavanje pisane potvrde od neposrednog pružatelja usluga.
Nakon povratka s putovanja, Ugovaratelj/Putnik je dužan najkasnije u roku od 8 dana od završetka putovanja podnijeti Agenciji pisani prigovor i to: preporučenom poštom s povratnicom na adresu Agencije, Dravska 22A, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska ili adresu elektroničke pošte: info@dorado-tours.hr. Uz pisani prigovor Ugovaratelj/Putnik je dužan dostaviti Agenciji dokaze koji potvrđuju osnovanost prigovora, račune povezane s dodatnim troškovima, pisanu potvrdu/zapisnik sastavljen na licu mjesta i sl. Agencija neće razmatrati prigovore uz koje Ugovaratelj/Putnik ne priloži pisanu potvrdu/zapisnik iz kojeg mora proizlaziti da se uzrok prigovora nije mogao otkloniti na licu mjesta, kao ni prigovore podnesene nakon proteka propisanog roka. Agencija će razmatrati samo one prigovore kojima se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta, a koji su podneseni na propisani način i u propisanom roku.
Agencija bez pisanog prigovora neće razmatrati zahtjeve za sniženjem cijene i/ili naknadu eventualne štete.
Agencija neće razmatrati grupno podnesene prigovore, svaki Ugovaratelj/Putnik ovlašten je svoj prigovor podnijeti pojedinačno.
U slučaju sklapanja Ugovora između Ugovaratelja i Agencije a po „sistemu na neviđeno“, Ugovaratelj/Putnik nema pravo prigovora na smještaj i/ili pružene usluge.
U slučaju da se na putovanju koristi charter let, Ugovaratelj/Putnik nema pravo prigovora na eventualno skraćivanje boravka na odredištima koja proizlaze iz nepovoljnih vremena leta charter zrakoplova.
Ugovaratelj/Putnik nema pravo prigovora na „Last minute“ paket-aranžmane.
Ugovaratelj/Putnik nema pravo na prigovore koji se odnose na prirodne pojave, vremensku prognozu/vremenske neprilike, čekanja, zastoje i/ili gužve u prometu, na graničnim prijelazima i/ili u mjestima/na lokacijama koja/koje su predmet posjete.
Agencija će bez odgađanja pisanim putem potvrditi primitak prigovora. Agencija će u roku od 15 dana od dana primitka pisanog prigovora odgovoriti Ugovaratelju/Putniku pisanim putem. Agencija zadržava pravo taj rok produljiti za daljnjih 15 dana, ukoliko je to potrebo radi utvrđenja činjenica i okolnosti bitnih za odgovor i/ili provjeru informacija kod neposrednih pružatelja usluga.
Kada Agencija nije organizator putovanja već samo posrednik, zaprimljeni prigovor proslijediti će odgovornom organizatoru putovanja te o tome pisanim putem obavijestiti Ugovaratelja/Putnika.
Kada Agencija djeluje samo kao informator, Ugovaratelj/Putnik mora sve svoje prigovore i/ili zahtjeve uputiti isključivo na licu mjesta neposrednom pružatelju usluge.
Tijekom cjelokupnog razdoblja rješavanja prigovora pa sve do odgovora Agencije, Ugovaratelj/Putnik se obvezuje kako neće podnositi pritužbe i/ili zahtjeve trećim subjektima i/ili nadležnim institucijama, niti informacije povezane sa prigovorom učiniti javno dostupnima na bilo koji način, a ujedno se u tom vremenu odriče i prava na tužbu. Ugovaratelj/Putnik je odgovoran za sve posljedice koje bi mogle proizaći iz nepoštivanja ove odredbe.
Najviši iznos naknade po osnovanom prigovoru može doseći iznos spornog/reklamiranog dijela usluge a ne može obuhvatiti uredno iskorištene usluge kao niti cjelokupni iznos paket-aranžmana.
Ako Ugovaratelj/Putnik nije zadovoljan odlukom Agencije, tada može pokrenuti postupak pred Centrom za mirenje pri HGK, adresa: Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, adresa elektroničke pošte: mirenje@hgk.hr.
Također, prijedlog za rješavanje spora može podnijeti i pred drugim tijelima s liste notificiranih tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova. Podaci o notificiranim tijelima za alternativno rješavanje potrošačkih sporova dostupni su na web stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske.
Za usluge kupljene putem interneta, web platforma za rješavanje potrošačkih sporova nalazi se na sljedećoj poveznici: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ostali uvjeti

Organizator ima pravo promijeniti program putovanja ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (kao što je prodaja ili stečaj hotela (objekta) u kojem treba biti smještena grupa). Organizator putovanja zadržava pravo promjene prijevoznika u skladu sa općim uvjetima u turizmu. Ugovoreni smještaj može se zamijeniti smještajem u objektu iste ili više kategorije, a na teret organizatora.
Učenici su dužni pridržavati se kućnog reda u prijevozima, ugostiteljskim i objektima od interesa. U slučaju nepoštivanja svih obaveza učenici odgovaraju za počinjenu štetu, a roditelji se obvezuju podmiriti štetu. Na većini destinacija hotelijeri inzistiraju na pologu depozita (visinu depozita određuje hotelijer), u slučaju počinjene štete u hotelu koji vraća ukoliko štete nije bilo.
Organizator zadržava pravo korištenja fotografija snimljenih na putovanju u svrhu promoviranja agencije. Možebitne sporove ugovorene strane će nastojati riješiti dogovoreno i tolerantno u suprotnom posredovanjem nadležnog suda u Zadru.

Završne odredbe

Kada je Ugovorom određena obveza komunikacije pisanim putem ili korištenjem sredstava koja imaju karakter trajnog nosača podataka, dostava obavijesti između Ugovaratelja/Putnika i Agencije valjano je izvršena kada je Ugovaratelj/Putnik obavijest poslao preporučenom poštom s povratnicom ili elektroničkom poštom. Valjanom adresom za dostavu obavijesti poštom i/ili elektroničkom poštom smatraju se one adrese koje su si Ugovaratelj/Putnik i Agencija dostavili međusobno. U slučaju bilo kakve promjene adrese za dostavu pošte i/ili elektroničke pošte, subjekt kod kojega je došlo do promjene dužan je bez odgode podatak o novoj adresi dostaviti drugoj strani pisanim putem ili korištenjem sredstava koja imaju karakter trajnog nosača podataka. Ako isti tako ne postupi, odgovoran je za sve posljedice koje iz toga proizađu.
Očigledne greške i neispravne informacije (kako na internetu, tako i u tisku) nisu obvezujuće za Agenciju. Ugovaratelj/Putnik ne stječe nikakva prava prema Agenciji radnjama poduzetim na temelju očiglednih greški i neispravnih informacija. U slučaju sklapanja Ugovora temeljem očigledne greške i/ili neispravne informacije, Agencija može, bez bilo kakvih obveza i/ili posljedica po nju, raskinuti takav Ugovor, isključivo uz obvezu povrata uplaćenih novčanih sredstava, sukladno odredbama ovih Općih uvjeta. Agencija će po uočavanju očigledne greške i/ili neispravne informacije iste ispraviti.
U slučaju overbookinga (dvostruke rezervacije/rezervacije preko maksimalnog broja raspoloživih mjesta) za bilo koju uslugu iz ponude Agencije, po uočavanju overbookinga Agencija će bez odgode obavijestiti Ugovaratelja o nastaloj situaciji. Ako Agencija zbog nastale situacije nije u mogućnosti pružiti Ugovaratelju/Putniku uslugu, može, bez bilo kakvih obveza i/ili posljedica po nju, raskinuti Ugovor, isključivo uz obvezu povrata uplaćenih novčanih sredstava, sukladno odredbama ovih Općih uvjeta.
Agencija zadržava pravo raskinuti bilo koji Ugovor u roku od 7 radnih dana od dana njegove potvrde, bez bilo kakvih obveza i/ili posljedica po nju, isključivo uz obvezu povrata uplaćenih novčanih sredstava, sukladno odredbama ovih Općih uvjeta.
Fotografije i video materijali objavljeni na mrežnim stranicama, u reklamnim materijalima, te na društvenim mrežama Agencije informativne su i neobvezujuće prirode.
Ovi Opći uvjeti poslovanja svakodobno su dostupni na web stranici Agencije www.dorado-tours.hr.
Središnja kontaktna točka za administrativnu suradnju u skladu s odredbama Zakona jest: Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske, Prisavlje 14, 10000 Zagreb, adresa elektroničke pošte: pisarnica@mints.hrpravni@mints.hr, broj telefona: +385 1 6169 111; +385 1 6169 243.
Nadležno tijelo za nadzor poslovanja Agencije jest: Državni inspektorat, Turistička inspekcija, Šubićeva 29, 10000 Zagreb, adresa elektroničke pošte: turisticka.inspekcija@dirh.hr, broj telefona: +385 1 2375 100.
Ako bilo koja odredba Ugovora i/ili ovih Općih uvjeta jest ili postane ništetna, nevaljana ili neizvršiva, ili ako Ugovor sadrži nenamjeravanu ugovornu prazninu, to neće utjecati na valjanost ili izvršivost ostatka Ugovora. Bilo koja takva ništetna, nevaljana ili neizvršiva odredba će se smatrati zamijenjenom, a praznina upotpunjenom, odgovarajućom odredbom koja je sukladno gospodarskoj svrsi i cilju te odredbe i/ili Ugovora, u mjeri u kojoj je to zakonski dopušteno, najbliža izvornoj namjeri ugovornih strana.
Na sva pitanja koja nisu uređena Ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona, te drugi hrvatski pozitivni propisi.
Ovi opći uvjeti stupaju na snagu s danom objave na web stranici Agencije. Agencija zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Općih uvjeta na web stranicama Agencije.

ODGOVORNI ORGANIZATOR: DORADO TOURS d.o.o., OIB:67134168851, Zrinsko Frankopanska 30